Pripravujeme

Pripravujeme na 06 - 07/2019

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov: Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

Termín a miesto: 25. jún 2019, BB kraj

Cieľ: Návšteva malých rodinných fariem – prehliadka spojená s odborným výkladom, vzájomnou výmenou skúseností a inšpirácií

  1.  Návšteva farmy zameranej na chov a porážku hydiny
  2.  Návšteva farmy zameranej na chov oviec a spracovanie ovčieho mlieka

Cieľová skupina: mladí farmári, beneficienti/potenciálni beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Názov: 14. Stretnutie Národných vidieckych sietí

Termín a miesto: 12. – 13. 06. 2019, Bukurešť, Rumunsko

Cieľ:

  • Rozvoj metodiky pre vidiecke siete pracujúce s miestnymi beneficientami projektov a miesntymi akčnými skupinami;
  • Rozvoj spoločných aktivít a klastrov, ako napríklad rozšírenie makro-regionálnych klastrov a zoskupenie vybraných externých zainteresovaných strán;
  • Podanie spätnej väzby podujatia “networX” a nabranie inšpiratívnych myšlienok a nápadov vychádzajúcich z aktivít prebiehajúcich na tomto podujatí.

Cieľová skupina: vidiecke siete, RO, PA, aktéri vidieka, MAS,...

 

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Stretnutie regionálnej Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD

Termín a miesto: 2. Polovica júna , Bratislava

Cieľ: aktuálne informácie o činnosti, aktivitách, problémoch a skúsenostiach        

Cieľová skupina: MAS so štatútom

 

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov: Pálenie Jánskych ohňov

Termín a miesto:  22.6.2019, Horné Otrokovce

Cieľ: prezentácia RA TT a regionálnych producentov

Cieľová skupina: návštevníci podujatia, súčasní a potenciálni beneficienti PRV

 

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Termín a miesto: 18.06.2019 v Palárikove

Cieľ: poskytnúť informácie o možnostiach využitia finančných nástrojov v pôdohospodárstve v EÚ a na Slovensku

Cieľová skupina: poľnohospodári, potravinári, aktéri v rozvoji vidieka, MAS a pod.

 

Názov: Hurá leto 2019 – domadické trhy

Termín a miesto konania: 29. 06. 2019 Domadice

Cieľ: spoluorganizácia kultúrneho podujatia, v rámci ktorého budú prezentované tradičné ľudové remeslá i regionálne potravinové špeciality vrátane činnosti RA NR

Cieľová skupina: návštevníci trhov, beneficienti PRV

 

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov: Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Termín a miesto: jún 2019

Cieľ: informácia o výzve a postup pri vypracovaní žiadosti Cieľová skupina: lesohospodári, vlastníci a správcovia lesov

 

Názov: Výstava národných plemien zvierat

Termín a miesto: 14.07.2019 Múzeum kysuckej dedina vo Vychylovke

Cieľ: podpora prezentácie chovateľov slovenských plemien zvierat

Cieľová skupina: chovatelia zvierat, poľnohospodári verejnosť

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov: Aktuálna situácia v lesníckych opatreniach PRV SR 2014-2020

Termín a miesto: 06- 07/2019, BB/PO kraj (spolupráca pri organizácii s RA pre PO kraj) – presný termín a miesto konania aktivity bude stanovený po vyhlásení výzvy, po dohode s lektormi a spoluorganizátorom seminára

Cieľ: informovanie o situácii v podopatreniach PRV SR 2014- 2020 pre rozvoj lesníckych oblastí, aktuálne a plánované výzvy

Cieľová skupina: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, alebo obcí a ich združení, cirkvi, štátu, obce a obecné podniky a MSP poskytujúce služby obhospodarovateľom lesa.

 

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Aktuálna situácia v lesníckych opatreniach PRV SR 2014-2020

Termín a miesto: 28.6.2019, Zvolen - Národné lesnícke centrum (seminár organizovaný v spolupráci s RA NSRV SR pre BB kraj)

Cieľ: informovanie o situácii v podopatreniach PRV SR 2014- 2020 pre rozvoj lesníckych oblastí, aktuálne a plánované výzvy

Cieľová skupina: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, alebo obcí a ich združení, cirkvi, štátu, obce a obecné podniky a MSP poskytujúce služby obhospodarovateľom lesa

 

Názov: Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín: júl 2019, Prešov

Cieľ: výmena skúsenosti a informácii v rámci implementácie CLLD Cieľová skupina: MAS v Prešovskom kraji - členovia TPS

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Agrokomplex 2019

Termín a miesto: 22. - 25.08.2019, Nitra

Cieľ: propagácia regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka z Košického kraja a zároveň i propagácie Programu rozvoja vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Názov: Ždanianský jarmok

Termín a miesto: 08/2019, Ždaňa

Cieľ: propagácia regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka z Košického kraja a zároveň i propagácie Programu rozvoja vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020