Pripravujeme

Pripravujeme na 10 - 12/2019

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov: Školenie pre MAS k vyhodnotenie ŽoNFP

Termín a miesto: 15. - 17.10.2019

Návrh programu:

  •        Hodnotenie ŽoNFP v ITMS 2014+ (workflow stavov)
  •        Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku – spôsob hodnotenia
  •        Výberové kritériá – spôsob hodnotenia
  •        Hodnotiace kritériá– spôsob hodnotenia
  •        Verejné obstarávanie

Cieľová skupina: MAS

 

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Jablkové hodovanie

Termín: 5. Október, BA kraj, Modra

Cieľ: Zabezpečenie propagácie PRV SR 2014 -2020 ako aj NSRV

Cieľová skupina: všetci potenciálni prijímatelia podpory

 

Názov: Exkurzia do obce Modrá

Termín: 30. - 31.10.2019, Česká republika , Zlínsky kraj,

Cieľ: zameraná na riadenie obce, aktívne čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ,

Cieľová skupina: starostovia, MAS

 

Názov: Konferencia k aktívnemu rozvoju vidieka

Termín: 11/2019, BA kraj,

Cieľ: zameraná na riadenie obce, aktívne čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ,

Cieľová skupina: starostovia, MAS a všetci potenciálni prijímatelia podpory

 

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov:  Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Termín a miesto:  04. 10. 2019 Kráľov Brod

Cieľ:  spoluorganizovanie aktivity v oblasti rozvoja vidieka informačno-odborného charakteru

Cieľová skupina: beneficienti PRV 2014 - 2020

 

Názov: Kalendár na rok 2020

Termín a miesto: september / október, Nitra

Cieľ:  výroba informačno – propagačného materiálu RA pre Trnavský kraj

Cieľová skupina: členovia NSRV SR pre Trnavský kraj

 

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: Študijná cesta do MAS v ČR a Nemecku

Termín a miesto uskutočnenia: október 2019, ČR - Nemecko

Cieľ aktivity: organizácia zahraničnej študijnej cesty do územia MAS v ČR a Nemecku

Cieľová skupina: predstavitelia MAS, VSP, členovia NSRV SR

 

Názov: Seminár pre MAS

Termín: 11/2019

Cieľ: strednodobé hodnotenie a problémy s implementáciou

 

Názov:  Kalendár na rok 2020

Termín: 10 – 12/2019

 

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov: Školenie CLLD

Termín a miesto: október 2019, zatiaľ neurčené miesto

Cieľ: Účasť zástupcu RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj na školení CLLD pre MAS organizovaného CJ NSRV SR a RO pre PRV.

Cieľová skupina: zástupcovia RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

 

Názov: Seminár zameraný na problematiku hospodárenia v lesoch

Termín a miesto: november 2019, zatiaľ neurčené miesto

Cieľ: Organizácia informačného seminára zameraná na aktuálne témy týkajúce sa lesného hospodárstva v súvislosti s PRV SR 2014-2020.

Cieľová skupina: zástupcovia lesných, pozemkových spoločenstiev z územia Trenčianskeho kraja

 

Názov: Propagácia – kalendáre

Termín a miesto: november 2019, Trenčiansky kraj

Cieľ: Zaslanie propagačných predmetov poštou všetkým členom RA NSRV SR - TN, udržiavanie kontaktu s členmi NSRV SR v rámci regiónu, informácie o PRV SR, pripravovaných výzvach v budúcom období

Cieľová skupina: členovia RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

 

 

RA NSRV SR pre Žilinský  kraj

Názov: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Termín a miesto: 10 - 11/2019

Cieľ: podnikanie v poľnohospodárstve (výber maketing,  agroturistika, predaj z dvora), základné podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve Cieľová skupina: poľnohospodári, začínajúci poľnohospodári

Cieľová skupina: poľnohospodári

 

Názov: Výzva na predkladanie žiadosti o NFP z PRV 2014-2020 pre podopatrenie 16.4.Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov 

Termín a miesto: október 2019

Cieľ: príprava žiadosti o NFP

Cieľová skupina: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe...

 

Názov: Diar na rok 2020

Termín a miesto: december 2019

Cieľ: propagácia PRV SR 2014-2020

Cieľová skupina: aktéri v oblasti rozvoja vidieka.

 

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov: Brožúra Regionálnych produktov – v štádiu prípravy, zbierame súhlasy od „značkárov“ na spracovanie a zverejnenie osobných údajov,

Termín: 10/2019

 

Názov: Jarmok Regionálny produkt

Termín: 07 - 08.11.2019, BB kraj

Cieľová skupina: prvovýrobcovia, začínajúci poľnohospodári, mladí a malí farmári

 

Názov: Krajská konferencia rozvoja vidieka

Termín: 07 - 08.11.2019, BB kraj

Cieľová skupina: všetci potenciálni prijímatelia podpory

 

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín: 10/2019, Prešov

Cieľ: výmena informácii v rámci implementácie stratégie CLLD

Cieľová skupina: členovia TPS

 

Názov: Zahraničná študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky a Nemecka spojená s návštevou výstavy Agritechnica v Hannoveri

Termín: 11/2019

Cieľ: výmená skúseností a dobrej praxe, návšteva výstavy Aritechnica a celoeurópskeho stretnutia mladých farmárov

Cieľová skupina: mladí farmári a poľnohospodári

 

Názov: Interaktívna mapa Prešovského kraja PRV SR 2012 – 2020

Termín:12/2019

Cieľ: informovať beneficientov PRV a širokú verejnosť o zrealizovaných projektoch PRV + mapa MAS a členovia, zjednodušiť vyhľadávanie, vhodné pre budúci editáciu, pridávanie nových a aktuálnych informácií

Cieľová skupina: existujúci a potenciálni beneficienti PRV vrátane MAS, široká verejnosť

 

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Finančná kontrola a audit projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 10/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 11/2019

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Názov: Jarmok tradičných vidieckych produktov

Termín a miesto: 12/2019

Cieľ: propagácia regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka z Košického kraja a zároveň i propagácie Programu rozvoja vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Cieľová skupina: široká verejnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020