Pripravujeme

Pripravujeme na 11 - 12/2019

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: Výmena skúseností MAS

Termín a miesto: 1.decembrový týždeň, MAS Podhoran

Cieľ: ukážka príkladov dobrej praxe pri čerpaní prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020, opatrenie LEADER

Cieľová skupina: starostovia, drobní podnikatelia, farmári, producenti regionálnych výrobkov, zamestnanci OÚ

 

Výroba regionálneho kalendára na rok 2020 s informáciami o RA , PRV SR 2014 – 2020 a MAS v BSK

Termín a miesto: december 2019

Cieľ: propagácia PRV SR 2014-2020

Cieľová skupina: aktéri v oblasti rozvoja vidieka.

 

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Vianočné trhy

Termín a miesto: december (7.12.), obec Gáň

Cieľ: propagácia NSRV SR počas účasti na Vianočných trhoch v obci Gáň

Cieľová skupina: návštevníci Vianočných trhov

 

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Účasť na medzinárodnom podujatí – stretnutie TS pre „smart villages“

Termín a miesto: 19. – 20. november 2019 Fínsko

Cieľ: výmena informácií k problematike podpory inteligentných dedín v kontexte PRV SR 2014 - 2020, prehĺbenie poznatkov k daným témam a ich relevantné využitie pri realizácii odborných aktivít RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

 

Názov aktivity: Seminár pre beneficientov PRV na aktuálne témy

Termín a miesto: november/december 2019 Nitriansky kraj

Cieľ: poskytnúť dôležité informácie z problematiky PRV SR  2014 – 2020 (otázky súvisiace s implementáciou a pod.)

Cieľová skupina: beneficienti PRV a ďalší aktéri rozvoja vidieka

 

Názov aktivity: Kalendár 2020

Termín a miesto: november - december 2019 Nitriansky kraj

Cieľ: informovať o dianí a aktivitách RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Cieľová skupina: členovia NSRV SR z Nitrianskeho kraja

 

Názov aktivity: Vianočné trhy v regióne

Termín a miesto: december 2019 Nitriansky kraj

Cieľ: podpora propagácie regionálnych produktov a ľudových remesiel, prezentácia NSRV SR a PRV SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: široká verejnosť, návštevníci trhov

 

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Zmeny legislatívy lesného hospodárstva, ochrany prírody a ich väzby na PRV SR 2014-2020 (informačný seminár)

Termín a miesto: 23.11.2019, Nemšová

Cieľ: V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020,  legislatíve týkajúcej sa pozemkových spoločenstiev v súvislosti s PRV SR 2014-2020 a o riešeniach aktuálnych problémov neštátnych vlastníkov lesov v podmienkach Slovenskej republiky.

Cieľová skupina: zástupcovia lesných, pozemkových spoločenstiev z územia Trenčianskeho kraja

 

Názov aktivity: Propagačné predmety - kalendáre

Termín a miesto: november – december 2020, Trenčiansky kraj

Cieľ: Zaslanie propagačných predmetov – kalendárov poštou všetkým členom RA NSRV SR - TN, udržiavanie kontaktu s členmi NSRV SR v rámci regiónu, informácie o PRV SR 2014-2020, pripravovaných výzvach podľa harmonogramu MPRV SR, QR kódy na webové sídla,...

Cieľová skupina: členovia RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj (propagačné predmety budú zaslané poštou všetkým členom RA NSRV TN (aktuálny počet členov 286 - stav k 1.11.2019)

 

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Brožúra regionálnych produktov BB kraja

Termín a miesto: december, BB

Cieľ: prezentácia a propagácia regionálnej značky

Cieľová skupina: účastníci aktivít RA NSRV SR pre BB kraj, široká verejnosť. Materiál bude používaný za účelom prezentácie a propagácie systému regionálneho značenia a zároveň poskytne ucelený obraz o držiteľoch regionálnych značiek v Banskobystrickom kraji, bude nápomocným pri rozvoji agroturistiky v rámci kraja, v elektronickej podobe zverejnený na webe RA a v prípade záujmu poskytnutý v takejto forme aj držiteľom značky, ktorý prevádzkujú vlastné weby, e-shopy a pod...

 

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Jarmok tradičných vidieckych produktov

Termín a miesto: 11/2019

Cieľ: propagácia regionálnej antény NSRV SR a ostatných beneficientov PRV z Košického kraja a zároveň i propagácie PRV SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Názov: STRETNUTIE TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE LEADER/CLLD NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (Košický kraj)

Termín a miesto: 11/2019, Košice

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

 

Názov: PRENOS POZNATKOV V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 12/2019, miesto bude spresnené po ukončení VO

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovanie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020