Pripravujeme

Pripravujeme v mesiaci apríl až máj 2018

CJ NSRV SR

Školenia k ITMS2014+

 • Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít
 • Cieľ: poskytnúť základné informácie a praktické zručnosti pre prácu v ITMS2014+, modul PRV SR 2014 - 2020
 • Termín realizácie: marec - apríl 2018
 • Miesto realizácie: 6 školení v 3 mestách v rámci Slovenska (Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov)
 • Cieľová skupina: MAS so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020

Oslavy Dňa Európy

 • cieľ: poskytnúť základné informácie a poradenstvo k PRV SR 2014 - 2020
 • termín realizácie: 9. máj 2018
 • miesto realizácie: Bratislava
 • cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 – 2020

Good Practice Workshop ‘Showing the added value of LEADER/CLLD through evaluation’

 • účasť na aktivite Ing. Simona Radecká za CJ NSRV SR
 • cieľ: výmena skúseností pri hodnotení implementácie LEADER/CLLD medzi členskými štátmi EÚ
 • termín realizácie: 17. – 18. máj 2018
 • miesto realizácie: Helsinki, Fínsko
 • cieľová skupina: Národné siete rozvoja vidieka, riadiace orgány, siete MAS, platobné agentúry, iné skupiny zapojené do hodnotenia LEADER/CLLD

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Inovatívne technológie v projektoch PRV SR 2014 – 2020

 • Cieľoví skupina: SHR, mechanizátori, zamestnanci poľnohospodárskych a lesných podnikov
 • Termín a miesto realizácie: 2. polovica mája 2018

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

 • Realizácia aktivity
 • Cieľ: poskytnutie informácií k implementácie stratégie CLLD
 • Termín konania: marec - apríl 2018

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Seminár k aktuálnym možnostiam pre poľnohospodárov, potravinárov a lesohospodárov

 • cieľ: informovať o aktualitách z oblasti pôdohospodárstva
 • predpokladaný termín: apríl 2018
 • cieľová skupina: poľnohospodári, potravinári, lesní hospodári

Výstava Region Tour Expo 2018

 • cieľ: prezentácia RA NSRV SR pre Trnavský kraj, miestnych akčných skupín a lokálnych producentov z územia Trnavského kraja
 • termín a miesto konania: 11. – 12. máj 2018 Trenčín

Účasť na 11. stretnutí národných vidieckych sietí

 • cieľ: sieťovanie a získanie nových informácií a poznatkov aplikovateľných v rámci odbornej činnosti RA NSRV SR
 • termín a miesto konania: 30. – 31. máj  2018 Praha, ČR

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Informačný seminár pre poľnohospodárov

 • cieľ: poskytnúť aktuálne informácie z oblasti poľnohospodárstva cieľovej skupine (farmári, SHR, poľnohospodárske subjekty)
 • predpokladaný termín: apríl 2018

Výstava Region Tour Expo 2018

 • cieľ: prezentácia činnosti RA NSRV SR a poskytnutie možnosti na propagáciu subjektom z oblasti rozvoja vidieka v rámci NR kraja
 • termín a miesto konania: 11. – 12. máj 2018 Trenčín

Účasť na LeaderFEST-e 2018

 • cieľ: výmena skúseností a informácií z problematiky aktivít a činností MAS
 • predpokladaný termín: máj 2018

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Výstava Region Tour Expo 2018

 • cieľ: prezentácia činnosti RA NSRV SR a poskytnutie možnosti na propagáciu subjektom z oblasti rozvoja vidieka v rámci NR kraja
 • termín a miesto konania: 11. – 12. máj 2018 Trenčín

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

 • Organizačné zabezpečenie informačného seminára
 • Cieľ: poskytnutie informácií o poslaní NSRV SR a aktualitách z PRV SR 2014 - 2020 pre zástupcov cieľových skupín
 • Termín konania: máj 2018
 • Cieľová skupina: obce

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Školenie ku GSAA

 • cieľ: poskytnutie aktuálnych informácií k GSAA
 • cieľová skupina: poľnohospodári,
 • termín konania: apríl 2018

RA NSRV SR pre Košický kraj

Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020

 • cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, miestne akčné skupiny
 • termín a miesto konania: 05/2018

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020