Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

image

Sídlo kancelárie RA NSRV SR:  Starohájska 29, 851 02  Bratislava

Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR:  Pondelok - Piatok: 7.30 – 15.30 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  CEMI  s.r.o.

Webová stránka: www.cemiconsult.eu

Štatutárny zástupca:  Ing. Marek Pihulič

Regionálny koordinátor:  Ing. Andrea Zahradníková

Oblasť zamerania:  poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka

Telefón:  0918 418 931

E-mail:  [email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  RA NSRV SR pre Bratislavský kraj má záujem zaujať všetkých potenciálnych žiadateľov prostriedkov z PRV 2014 – 2020 a stať sa tak miestom 1. kontaktu. Jej snahou bude poskytovať potrebné informácie a vzdelávanie farmárom, obciam a podnikateľom v rámci vidieckeho turizmu tak, aby sa pre nich stala partnerom, s ktorým budú môcť počítať pri svojich projektových zámeroch. Cieľom je šíriť informácie, ale zároveň aj zbierať potrebné údaje od potenciálnych žiadateľov a zabezpečiť tak spätnú väzbu medzi žiadateľmi a riadiacim orgánom. Týmto spôsobom sa pričiniť o to, aby bol tok podpôr smerovaný tam, kde je najviac potrebný. Vzhľadom k tomu, že Bratislavský kraj dostal prvýkrát túto možnosť, podieľať sa na aktívnej podpore šírenia informácií a tvorbe miesta 1. kontaktu, CEMI s.r.o. ju chce naplno využiť a umožniť regiónu ďalší rozvoj.

Zrealizovaná činnosť

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020