PRV SR 2014 – 2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 72/PRV/2023 pre podopatrenie 4.1

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 72/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť: Obnoviteľné zdroje energie      
Podrobné znenie výzvy nájdete na stránke PPA.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022