PRV SR 2014 – 2022

Verejná konzultácia k základným parametrom k pripravovanej výzve 19.3 „Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín"

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy pre podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 (ďalej len „PRV“).

Predmetom pripravovanej výzvy je podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Plánovaná podpora 6,3 mil. EUR.

Pôjde o otvorenú výzvu. Na predkladanie žiadostí o NFP je tak vyhradený dostatočný čas, aby bol žiadateľom umožnený potrebný časový priestor pre predloženie kvalitných projektových žiadostí obsahujúcich všetky nutné potvrdenia.

MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.“

Termín zaslania pripomienok najneskôr do 09.11.2023 do 12:00, kontaktný mail: [email protected].

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022