Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

image

Sídlo kancelárie RA NSRV SR:  Bezručova 10, 080 01 Prešov

Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR:  Pondelok - Piatok: 8.00 – 16.00 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Webová stránka:  https://mediinvest.sk/regionalna-antena-nsrv

Štatutárny zástupca:  Ing. Dana Jenčová, MBA

Regionálni koordinátori:  JUDr. Mária Tomková Ňakatová

Telefón: 0947 940 404

E-mail: [email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje: Mediinvest  Consulting, s.r.o. ako regionálna anténa sa zameriava na poradenstvo v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Spoločnosť pripravuje šnúru informačných aktivít v kraji v zmysle schváleného plánu aktivít tak, aby aj široká verejnosť bola informovaná o možnostiach a smeroch rozvoja strategických odvetví poľnohospodárskej prvovýroby na domácej pôde domácimi producentmi a spracovateľmi. Poradenstvo je poskytované nielen v priestoroch regionálnej kancelárie, ale aj priamo u klientov zo súkromného sektora (poľnohospodárske, spracovateľské a lesné podniky), verejného sektora (v obciach a v mestách PSK), vo verejno-súkromných partnerstvách resp. na pôde miestnych akčných skupín priamo v regiónoch, ďalej na prednáškach, konferenciách a odborných stretnutiach organizovaných RA či priamo dotknutým aktérom rozvoja vidieka.

Víziou spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. je aktívne pôsobiť ako regionálny kontaktný a sieťový bod  v rámci aktivít Programu rozvoja vidieka a takto pomáhať vidieckym aktérom v rozvoji ich činnosti i vzdelávaní či už v oblasti prvovýroby, spracovania, lesného hospodárstva, drobnej výroby a služieb, cestovného ruchu, prenosu poznatkov do praxe, inovácií, rozvoja remesiel, ľudovej kultúry, sieťovaní či budovaní partnerstiev.

Zrealizovaná činnosť

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020