Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

image

Sídlo kancelárie RA NSRV SR: Hellova 2, 040 11  Košice

Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR:  Pondelok - Piatok: 8.00 - 16.00 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA

Webová stránka:  http://www.krakke.sk/

Štatutárny zástupca:  Vladimír Müller

Regionálny koordinátor:  Ing. Eva Drotárová

Oblasť zamerania:  regionálny rozvoj, rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo

Telefón:  0910 910 857

E-mail:  [email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA má sídlo a prevádzku v príslušnom regióne vyššieho územného celku Košického samosprávneho kraja, v ktorom pôsobí ako regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA sa zameriava na poskytovanie poradenstva, informácií v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť, ktorú vykonáva prostredníctvom profesionálnych internetových stránok, webového sídla regionálnej antény, informačných bulletinov, príručiek, priebežných štúdií, analýz, osobných stretnutí, seminárov, workshopov počas celého programového obdobia 2014 - 2020.

Hlavným cieľom KRAJSKEJ ROZVOJOVEJ AGENTÚRY KOŠICKÉHO KRAJA ako regionálnej antény je: zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka; zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka; informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania; podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Zrealizovaná činnosť

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020