Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

Sídlo kancelárie RA NSRV SR:  Pietna 1260/5B, 010 04 Žilina

Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR:  Utorok - Štvrtok:  13.30 – 15.30 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  J One, s. r. o.

Webová stránka:  www.zilinskyvidiek.sk

Štatutárny zástupca:  PhDr. Mgr. Jozef Mikyška

Regionálni koordinátori:  PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - oblasť zamerania poľnohospodárstvo, lesníctvo,
                                           Ing. Miroslav Jánošík - oblasť zamerania obce, MAS

Telefón:  PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - 0903 844 054
               Ing. Miroslav Jánošík  -  0905 240 098

E-mail:  [email protected], [email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  Základnými činnosťami regionálnej antény bude: zber a poskytovanie informácií v regióne Žilinského kraja - o rozvoji vidieka z pohľadu Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, o úspešne zrealizovaných projektoch financovaných z PRV SR 2014 - 2020. Ďalej bude Žilinská regionálna anténa poskytovať poradenstvo z oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; vykonávať prieskumy z vlastného podnetu a z podnetu Riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prípadne Centrálnej jednotky NSRV SR; tiež bude slúžiť ako kontaktný bod pre miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP), ako aj pre potenciálnych žiadateľov z oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a obcí v rámci PRV SR 2014 - 2020. Takisto bude vytvárať priestor na spoluprácu s inými formálnymi a neformálnymi sieťami/centrami na národnej alebo regionálnej úrovni, prispievajúc tak k implementácii EŠIF v oblasti politiky rozvoja vidieka SR.

Zrealizovaná činnosť

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020