Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

image

Sídlo kancelárie: Radlinského 11, Nitra 949 01

Úradné hodiny kancelárie:  Pondelok: 13.00 - 16.00 h
                                               Streda: 9.00 - 12.00 h
                                               Piatok: 9.00 - 12.00 h
Konzultačné hodiny: telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 - 17.00 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  PROUNION a.s.

Webová stránka:  http://prounion.sk/ra-nsrv-sr

Štatutárny zástupca:  Ing. Daniel Ács, PhD.

Regionálny koordinátor:  Ing. Tomáš Kozolka

Oblasť zamerania:  obce/mestá, LEADER, vidiecky cestovný ruch, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, inovácie vrátane Európskeho inovačného partnerstva (EIP) a i.

Telefón:  +421 (0) 911 709 581

E-mail:  [email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  PROUNION, a.s. je poradenská spoločnosť v oblasti európskych politík, najmä politiky rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja a inovačnej politiky.

Cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitné služby všetkým účastníkom rozvoja vidieka (obce, poľnohospodári, podnikatelia, mimovládne organizácie atď.) za účelom zlepšenia životnej úrovne občanov Slovenska, prostredníctvom terénneho poradenstva, vzdelávania, spolupráce s partnermi, prenosu poznatkov zo zahraničia a transferu technológií do praxe.

V oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, rybného hospodárstva a lesníctva úspešne realizuje projekty už viac než 10 rokov. Aktívne prispieva k tvorbe poľnohospodárskeho poradenského systému na Slovensku. Je spoločnosťou certifikovanou na poradenstvo v rámci Programu rozvoja vidieka v oblasti krížového plnenia. Participovala na hodnotení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v oblasti agroenvironmentálnych platieb a spoločnej organizácie trhu pre ovocie a víno. V súčasnosti je členom Európskeho združenia pre vidiecke siete v Bruseli – zastupujúca záujmy Slovenska v oblasti „poradenské služby“.

Spoločnosť PROUNION zabezpečuje vzdelávanie a informácie v rôznych oblastiach: projektové riadenie, krížové plnenie noriem ES, energetická efektívnosť, vidiecky cestovný ruch a predaj z dvora.

Zrealizovaná činnosť

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020