Aktuálne informácie

Program rozvoja vidieka je schválený

Európska komisia schválila dňa 13.2.2015 ďalších 18 programov rozvoja vidieka (PRV), zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Medzi nimi aj PRV pre Slovensko. Ten načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia (1,545 milióna EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych zdrojov).

Slovenský program rozvoja vidieka patrí medzi prvých 27 schválených programov z celkového počtu 118. „Som veľmi spokojný, že PRV bolo dnes schválené. Program dáva rámec ďalšiemu rozvoju v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, potravinárstve či rozvoji vidieka. Prostredníctvom pomoci na začatie podnikania dáme príležitosť približne 600 mladým poľnohospodárom a 330 malým rodinným farmám,” poznamenal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uvítal dnešné rozhodnutie a uviedol: „Jednou z najväčších predností našej koncepcie rozvoja vidieka je skutočnosť, že vychádza z kľúčových priorít. Každý členský štát či región je však zodpovedný za navrhnutie programu, ktorý bude zodpovedať jeho potrebám a situácii. Súčasné programy ponúkajú financovanie širokej škály dynamických projektov. Významným aspektom programov rozvoja vidieka je posilnenie vedomostnej základne v rámci sektora poľnohospodárstva. S potešením konštatujem, že v rámci 18 dnes prijatých programov sa uskutočnia kurzy odbornej prípravy pre viac ako milión uchádzačov.”

Podpora rozvoja vidieka predstavuje tzv. druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v období rokov 2014 až 2020 vynaloží 99,6 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022