Aktuálne informácie

Štandardná stupnica jednotkových nákladov pre oprávnené činnosti v rámci podopatrenia 8.3, 8.4 a 8.5 PRV SR 2014 - 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje potencionálnym žiadateľom, že aktualizovala Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov pre výzvu č. 61/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Pre prvé hodnotiace kolo výzvy č. 61/PRV/2022 s dátumom uzavretia 31.05.2023 platia pre potencionálnych žiadateľov sadzby štandardnej stupnice jednotkových nákladov aktualizované na základe jadrovej inflácie k 12/2022 zverejnenej Štatistickým úradom SR dňa 14.1.2023.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022