Aktuálne informácie

Oznámenie pre žiadateľov pre viazané priame platby na zvieratá

Na základe § 10 ods. 1 písm. b), § 11 ods. 1 písm. b) a § 12 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. je žiadateľ o viazanú priamu platbu na zvieratá povinný byť držiteľom zvierat počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti.

Podľa §15 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. zvieratá uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) na účely platby podľa § 10 až 12 možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie platby, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

V zmysle čl. 30 ods. 2 nariadenia EÚ č. 640/2014 v platnom znení zvieratá prítomné v podniku sa považujú za určené, len ak sú identifikované v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu. Identifikované zvieratá možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie pomoci alebo podpory za predpokladu, že príslušný orgán ešte príjemcu neinformoval o skutočnosti, že pri žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu sa nesplnili povinnosti alebo ešte príjemcovi neoznámil svoj úmysel vykonať kontrolu na mieste.

V rámci auditnej misie GR AGRI poukázala na to, že v prípade opatrení dobrovoľnej viazanej podpory týkajúcich sa zvierat existuje možnosť nahradiť zvieratá počas retenčného obdobia. Pravidlá nahradenia zvieraťa sú vymedzené v článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 640/2014. Možnosť nahradiť zvieratá nesmie byť nadradená požiadavkám oprávnenosti stanoveným samotným členským štátom podľa článku 53 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 639/2014, ani nesmie poskytovať výnimky z týchto požiadaviek. V tomto zmysle zviera, ktoré vstúpi do chovu po začiatku retenčného obdobia, nemôže spĺňať podmienky oprávnenosti a takéto zviera nemožno považovať za oprávnené na platbu dobrovoľnej viazanej podpory.

Na základe uvedených skutočností si dovoľujeme žiadateľom v rámci schém viazaných priamych platieb, konkrétne pri platbe na chov bahníc, jariek a kôz, platbe na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a pri platbe na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, v prípade ak neboli splnené vyššie popísané pravidlá, t. j. zviera, ktoré žiadateľ použije na náhradu, sa nenachádza na farme žiadateľa od začiatku retenčného obdobia, odporúčame využiť iné inštitúty ako napr. stiahnutie časti žiadosti prípadne ak sú splnené podmienky na oznámenie prirodzených okolností, vyšších mocí a mimoriadnych okolností.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020