Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Nitriansky kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pozýva MAS na  Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni „Návrh Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020  pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER "

Stretnutie sa uskutoční 12.8.2021, online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020