Implementácia LEADER/CLLD

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD

Dovoľujeme si vám oznámiť, že RO pre IROP vyhlásil výzvu na implementáciu stratégií MAS.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD nájdete na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12753

alebo kliknite priamo Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020