LEADER / CLLD

Názov projektu:

Propagácia vidieckeho turizmu a remesiel myjavského a podjavorinského regiónu

Číslo opatrenia:

3.2 b

Miesto realizácie:

Územie kopaničiarskeho regiónu

Ciele projektu:

Cieľom projektu je rozvoj vidieckeho cestovného ruchu myjavského a podjavorinského regiónu, zvýšenie jeho atraktivity, propagácia a šírenie tradícií a informovanosť širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Charakteristika projektu:

Projekt pozostáva z niekoľkých činností, ktoré majú viesť k rozvoju potenciálu pre vidiecky cestovný ruch. Ide o zaobstaranie informačných a komunikačných technológii, príprava a tlač 2 významných materiálov, ktoré v regióne doteraz neboli vydané, a to Turistický sprievodca regiónom a Katalóg regionálnych remeselníkov. Zrealizoval sa interaktívny turistický sprievodca prezentujúci zaujímavosti myjavského a podjavorinského regiónu – regiónu Kopaníc s 3D zobrazením, hlasovým sprievodcom a GPS navigáciou pre mobilné telefóny, pre GPS zariadenia. Za použitia moderných technológií a ľahko dostupných mobilných telefónov získame prehľad o miestach, ktoré by mali turisti navštíviť na území myjavského a podjavorinského regiónu. Uvedená aktivita je nosnou aktivitou celého projektu, a zároveň nevyhnutnou súčasťou celej koncepcie projektu smerujúcej k dosiahnutiu stanovených cieľov.   Ďalšou aktivitou je realizácia virtuálnej prehliadky off-line na CD. Ide o vytvorenie interaktívneho multimediálneho CD nosiča s prezentáciou, ako ďalší produkt podpory marketingu cestovného ruchu. Poslednou aktivitou projektu je účasť združenia na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave, január 2014.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Skvalitnila sa informovanosť pre turistov výrobou propagačných materiálov s celoregionálnym zameraním a takisto i vytvorením interaktívneho turistického sprievodcu, ktorý obsahuje všetky informácie o regionálnych atraktivitách a pamätihodnostiach. Kopaničiarsky región sa zviditeľnil i v očiach potenciálnych návštevníkov na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislavskej Inchebe a dostal sa tak do povedomia ľudí.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022