LEADER / CLLD

Názov projektu:

Chodníčky za poznaním slovensko – moravského pohraničia

Miesto realizácie:

mesto Myjava, Stará Turá, Brezová pod Bradlom a obce Košariská, Brestovec, Stará Myjava, Vrbovce, Chvojnica, Poriadie Rudník, Lubina a Boršice u Blatnice a Ostrožská Lhota

Ciele projektu:

Projektom boli naplnené tieto konkrétne ciele:

- rozvoj spoločenského a kultúrneho diania na vidieku
- oboznámenie žiakov aj dospelých s významnou faunou a flórou v regióne, vzbudenie záujmu o prírodné bohatstvo a ekologickú ochranu
- poskytnutie nových príležitostí turistom a vytváranie pozitívneho prístupu turistov k prírode
- rozširovanie povedomia širokej verejnosti o našom kraji
- budovanie ekologického povedomia obyvateľstva
- rozšírenie povedomia o sakrálnych pamiatkach v pohraničí a budovanie povedomia o výnimočnosti týchto pamiatok
- rozvoj a rozšírenie spolupráce medzi MAS
- znovuobnovenie spolupráce pracovníkov CHKO Biele a Malé Karpaty, Klub slovenských turistov ( ďalej KST) ako aj iných spolkov
- vzájomná propagácia partnerských MAS
- zlepšenie zázemia pre miestne neziskové spolky na vidieku
- posilnenie vzájomnej spolupráce MAS v projekte a impulzy k spolupráci ich členov a  šírenie metódy LEADER
- posilnenie environmentálnej zodpovednosti, komunitného prístupu k rozvoju obcí

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu je vytvorenie náučných chodníkov v slovensko – moravskom
pohraničí. Informácie na informačných paneloch podávajú fundované informácie
o zaujímavej a zákonom chránenej faune a flóre v kopaničiarskom regióne, ako aj
o význame poľovníctva, lesníctva, či ochrane prírody.  Návrhy trás  boli vypracované
v spolupráci s CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, KST, predmetnými
samosprávami, poľovníckymi združeniami, lesohospodárskymi spoločnosťami, ako aj
v spolupráci s  cezhraničným partnerom, ktorého území sa už zrealizovali  náučné
chodníky s prírodnou tematikou.  Boli vybudované nasledovných 7 náučných chodníčkov:
NCH Brezová pod Bradlom- Košariská
NCH Brestovec- Stará Myjava-Poriadie-Topolecká                            
NCH Poriadie- Rudník
NCH Drgoňova- Durcovie dolina, Stará Turá
NCH Veľká Javorina, Lubina
NCH Vrbovce-Chvojnica
Na českej strane sa zrealizovala Obnova pútnickeho náučného chodníka „ K studánce svätého Antonínka: Náučný chodník nadväzuje  na „poutní stezku Velehrad – sv. Antonínek“.  Doplní sa mobiliár , odpočívadlá  s výhľadom  do krajiny a na niektorých miestach  i výsadbou tradičných  drevín. Vytvorí sa i vidiecka expozícia „dvor“ v pamiatkovom domku v Boršiciach  u Blatnice: Vidiecky dvor bude prezentovať tradície na vidieku a stane sa lákadlom pre turistov a návštevníkov. V rámci projektu prebehlo i niekoľko stretnutí klubov turistov na oboch stranách hraníc, prebehli propagačné aktivity.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Touto aktivitou sa naplnil jeden z hlavných cieľov projektu spolupráce, a síce vytvorila sa nová turistická infraštruktúra a poskytli sa turistom nové príležitosti pre návštevu nášho regiónu a pre aktívne strávený voľný čas. Zrealizovaním projektu sme dosiahli i zlepšenie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne. Náučné chodníky sú navštevované a vyhľadávané nielen turistami, ale i detí z materských a základných škôl.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022