LEADER / CLLD

Názov projektu:

Dobrovoľní hasiči – história a budúcnosť / Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost

Číslo opatrenia:

4.2

Miesto realizácie:

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

Ciele projektu:

Hlavný cieľom predkladaného projeku je „Rozvoj spolupráce a partnerstva mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ , regiónu HANÁ a regiónu Bystřička v oblasti činnosti dobrovoľných hasičských zborov a s tým spojené zvýšenie atraktívnosti regiónov pre stálych obyvateľov ako aj návštevníkov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
Pre splnenie hlavného cieľa projektu je potrebné taktiež splnenie špecifických cieľov projektu :
• zlepšenie činnosti DHZ v oblasti športu a ochrany majetku – výmena skúseností
• zlepšenie činnosti DHZ v oblasti práce s deťmi a mládežou – výmena skúseností
• zlepšenie činnosti DHZ v oblasti kultúrno – spoločenských aktivít – výmena skúseností
• prezentácia činnosti DHZ širokej verejnosti
• prenesenie znalostí a zručností na mladšiu generáciu
• oživenie spoločenského života na vidieku
• propagácia historického dedičstva našich regiónov
• kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
• upevnenie väzieb medzi regiónmi, nadviazanie spolupráce na úrovni spolkov a klubov
• výmena  príkladov dobrej praxe
• podpora rozvoja cestovného ruchu
• zlepšenie kvality života v obciach ako aj v regiónoch

Charakteristika projektu:

Samotný projekt je zameraný na uchovávanie, prípadne obnovenie tradičných vidieckych aktivít, na posilnenie partnerstva a výmenu skúseností medzi partnermi projektu. V projekte sa bude implementovať 7 rôznych aktivít projektu:

1) Zázemie a investície pre rozšírenie činnosti DHZ - v tejto aktivite sa v Slovenskej časti projektu bude rekonštruovať budova starej hasičskej zbrojnice v obci Čierne Kľačany na regionálne múzeum DHZ mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Z projektu bude tiež na slovenskej strane nakúpené vybavenie pre organizovanie hasičských súťaží a tiež veľkokapacitný stan.

2) Workshopy: DHZ a práca s deťmi a mládežou – počas roka sa v každom regióne uskutoční workshop DHZ zameraní na výmenu skúseností a zlepšenie činnosti DHZ v oblasti práce s mládežou a v oblasti rozvoja kultúrno – spoločenského života v obciach, ktoré pomáhajú rozvoju cestovného ruchu. Plánovaná aktivita v SR 11-2014.
 
3) Metodická publikácia: DHZ a práca s deťmi a mládežou – výstupy z workshopov a z jednotlivých podujatí budú spracované do publikácie o činnosti DHZ, v ktorej sa tiež navrhnú odporúčania pre ostatné spolky ako zlepšiť ich činnosť.

4) Hasičská liga zručností – detské súťaže s hasičskou tématikou pre širokú verejnosť počas ktorých sa budú aplikovať výstupy z workshopov.

5) Detský hasičský tábor – aktivita len na strane ČR. Výmena skúseností počas 4dňového tábora zameraného na dobrovoľných hasičov.

6) Exkurzia: Hasiči na cestách – exkurzie k profesionálnym hasičom a k jednotlivým spolupracujúcim DHZ, počas ktorých sa bude nadväzovať spolupráca medzi DHZ a HaZZ.

7) Deň otvorených dverí a prezentácia činnosti DHZ – prezentačná akcia DHZ pre široku verejnosť – prezentácia techniky a zručností hasičov na kultúrno – spoločenskom podujatí

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Projekt je z časti zrealizovaný a jeho realizácia pokračuje až do roku 2015, kedy bude podaná záverečná žiadosť o platbu. Ciele projektu sú naplňované priebežne a veríme, že trvalé výstupy v podobe regionálneho múzea DHZ budú vyhľadávanou atrakciou pre turistov v regióne Požitavie – Širočina.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022