LEADER / CLLD

Názov projektu:

Spájajú nás tradície

Miesto realizácie:

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

Ciele projektu:

Hlavný cieľom projeku bolo „Rozvoj spolupráce a partnerstva mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ , regiónu HANÁ a regiónu Bystřička v oblasti tradičných remesiel, činnosti spolkov, ľudového folklóru a s tým spojené zvýšenie atraktívnosti regiónov pre stálych obyvateľov ako aj návštevníkov v oblasti rozvoja cestovného ruchu“.

Pre splnenie hlavného cieľa projektu bolopotrebné taktiež naplniť špecifické ciele projektu :

• Kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
• Oživenie tradičných remesiel a umenia
• Oživenie spoločenského života na vidieku
• Prenesenie znalostí na mladšiu generáciu
• Upevnenie väzieb medzi regiónmi, nadviazanie spolupráce na úrovni spolkov a klubov
• Výmena  príkladov dobrej praxe
• Propagácia historického dedičstva našich regiónov.

Charakteristika projektu:

Realizácia projektu prebiehala v 3 oblastiach

A)  Medzinárodný festival ochotníckeho divadla – počas realizácie projektu sa uskutočnilo celkovo 7 divadelných ochotníckych víkendov, z toho 2 na Slovensku, pričom sa do projektu zapojilo 9 ochotníckych súborov, čo predstavuje spolu približne 135 zapojených hercov a priemerne na jedno predstavenie prišlo asi 150 až 200 návštevníkov. Počas jedného divadelného víkendu sa odohralo cca 4 – 5 predstavení. Taktiež sa vydala brožúra o jednotlivých ochotníckych divadlách

B) Tradičné remeslá a umenie – počas realizácie projektu sa v tejto časti zorganizovali remeselné ukážky a trhy v obci Vieska nad Žitavou (Arborétum Mlyňany), putovná výstava remeselných výrobkov (15 obcí MAS Požitavie – Širočina). Z tejto časti projektu boli pre potreby organizovania remeselných trhov zakúpené trhové – prezentačné stánky v počte 15 ks. Taktiež sa vydala brožúra o remeslách a remeselníkoch MAS Požitavie – Širočina.

C)  Hudba a Folklór – v rámci tejto aktivty sa uskutočnil v obci Nemčiňany folklórny festival, ktorý sa každoročne organizuje v jednej z obcí mikroregiónu a takto sa v každej obci snaží zachovať kultúru a tradície našich predkov.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

A)  Medzinárodný festival ochotníckeho divadla - ochotnícke prehliadky získali veľký úspech medzi obyvateľmi MAS a preto aj vďaka projektu spolupráce sa každoročne organizujú v mesiaci november za účasti domácich a zahraničných ochotníckych súborov. Z projektu sa pre potreby organizácie zakúpila javisková a ozvučovacia technika.

B) Tradičné remeslá a umenie – trhové stánky s našimi remeselníkmi sa každoročne zúčastňujú rôznych prezentačných podujatí napr. „Ambrózyho dni“ v arboréte Mlyňany, príp. remeselné ukážky počas kultúrneho festivalu „Požitavie – Širočina“.

C)  Hudba a Folklór – každoročne sa naše folklórne skupiny zúčastňujú regionálneho festivalu, ktorý sa organizuje vždy v inej obci MAS Požitavie – Širočina.

V rámci projektu sa tiež inštalovali náučno – informačné tabule o histórií územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vždy tématicky rozdelené na najzaujímavejšie obdobia našej histórie:
• Nová Ves nad Žitavou – v priestoroch ľudového múzea – téma história osídlenia
• Vieska nad Žitavou – v priestoroch Arboréta Mlyňany – téma história Arboréta Mlyňany
• Veľké Vozokany – pri pamätníku Leva – téma bitka proti Turkom na Vozokanskom poli
• Čierne Kľačany – pri kostole – téma čiernoklačianska PYXIDA

Tento projekt sa v hodnotení projektov spolupráce v Českej republike, v Olomouckom kraji umiestnil na peknom 2. mieste.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022