LEADER / CLLD

Názov projektu:

Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Miesto realizácie:

MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu spolupráce bola ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, zvýšenie turistického a cestovného ruchu, zvýšenie turistického potenciálu územia, zvýšenie kvality prístupu informácií na oboch územiach a výmena skúsenosti partnerských MAS v oblasti zavedenia regionálnej certifikovanej značky vidieckych výrobkov a služieb, implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a výmena skúseností v oblasti cestovného ruchu s prihliadnutím na špecifiká partnerských regiónov.
Cieľom bolo podporiť spoluprácu v rámci partnerských MAS, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností s implementáciou Leader.

Charakteristika projektu:

MAS Vršatec na svojom území nachádza mnohé kultúrne, historické pamiatky predovšetkým cirkevného charakteru, ktoré je potrebné udržovať, chrániť a sprístupňovať turistom aby sa tak naplnil cieľ zvýšenia turistického ruchu v území. Členské obce však nedisponujú dostatočnými informačnými materiálmi. Projekt sa preto zameral na sprístupnenie týchto informácii širokému okruhu návštevníkov. Jednak cez pevne zabudované informačné tabule zasadené do centier jednotlivých obcí pre prehľadnosť a zvýraznenie týchto objektov, jednak cez webový portál, ktorého nespornou výhodou je jeho udržateľnosť, kapacitná neobmedzenosť a možnosť pravidelnej aktualizácie.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Projekt riešil dva základné okruhy na podporu turizmu a zvýšenia cestovného ruchu na území. V prvom rade išlo o osadenie pevných veľkých informačných tabúľ o rozmeroch 2m x 1,5m s výškou od zeme 1m. Na mape je zakreslený veľký farebný plán príslušnej obce s vyznačením všetkých atraktivít územia, rekreačných oblastí, významných podnikateľov a samozrejme členov MAS. Okolie tabule tvoria fotografie a krátky informačný text o vyznačených bodoch. Tabule sú osadené v centrálnych priestoroch miest/obcí. Druhá časť projektu sa venuje interaktívnemu webovému portálu. V rámci tohto portálu si každý návštevník navolí trasu vedúcu cez územie so všetkými príslušnými informáciami. Na tomto portále sú podrobne zakreslené cyklotrasy a všetky významné objekty vhodné na turistickú alebo rekreačnú aktivitu.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022