LEADER / CLLD

Názov projektu:

Vybudovanie komunitného a turisticko informačného centra

Miesto realizácie:

obec Hrušov

Ciele projektu:

Cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie kvality progresívnych a rozvojových služieb pre obyvateľstvo obce Hrušov  a pre obyvateľov  Mikroregiónu DOMICA a zvýšenie atraktivity vidieckej oblasti. Prvotným cieľom bolo v schátralej budove obecnej pálenice vytvoriť komunitné a turisticko informačné centrum pre obec a pre celý Mikroregión DOMICA. Sekundárnym cieľom bolo zlepšenie kvality života v obci a tvorba  novej služby poskytnutá pre širokú verejnosť.

Zámerom žiadateľa bolo  „systémové“ (infraštrukturálne) zabezpečenie účinného komunitného rozvoja (Community development) a manažmentu (miestnych) vedomostí (Knowledge Management) pre obyvateľov obce – so zámerom efektívneho využívania „duchu miesta“ (genius loci) -, ako aj „systémové“ (infraštrukturálne) zabezpečenie turisticko informačného centra pre celý Mikroregión DOMICA (19 obcí).

Charakteristika projektu:

Hlavným zámerom obce Hrušov bola rekonštrukcia objektu pálenice. Jestvujúca budova prešla rekonštrukciou , vniesli sa do nej progresívne spoločenské aktivity a služby. Obec kladie dôraz na zabezpečenie postupného zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a podmienok pre rozvoj kultúry a spoločenského života v obci.
Kvalitatívna úroveň infraštruktúry v obci je dôležitým rozvojovým faktorom a zároveň významným ukazovateľom životnej úrovne obyvateľstva. Zlý stav infraštruktúry má za následok neustále zhoršovanie podmienok pre rozvoj vidieka. Ovplyvňuje  dostupnosť verejných služieb a tým neblaho pôsobí na jej rozvoj a s ním súvisiacu konkurencieschopnosť obce a samotných občanov. Nerozvinutá infraštruktúra má za dôsledok znížený počet návštevníkov vidieka, čo obmedzuje podmienky pre rozvoj turistického ruchu a ďalších oblastí vidieckej ekonomiky viazanej na cestovný ruch. Tieto obmedzenia sa odzrkadľujú v nepriaznivom vývoji zamestnanosti a zamedzujú vytváraniu nových pracovných príležitostí. Občania majú redukované možnosti získavania príjmov, čo narúša celkovú stabilizáciu občanov na vidieku.
Tieto obmedzenia vyvolávajú predovšetkým nežiaducu odliv hlavne mladých ľudí. Mladí ľudia migrujú za lepšími pracovnými ako aj životnými podmienkami do atraktívnejších oblastí predovšetkým do mestských sídiel čo spôsobuje postupné vyľudňovanie vidieckych oblastí a ich postupný zánik.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

V rámci projektu pribudli nové služby  - turisticko informačné centrum a komunitné centrum.
Úpravou objektu sa v neposlednom rade zlepšil vonkajší vzhľad objektu, čo sa premietne do zvýšenia atraktivity obce.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022