Aktuálne informácie

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy č. 65/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1

Dávame Vám do pozornosti vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy č. 65/PRV/2022 na podopatrenie 4.1 PRV 2014 - 2022.

Súčasne s verejnou konzultáciou prebehla aj konzultácia základných parametrov v Monitorovacom výbore pre PRV SR 2014 – 2022, v rámci ktorej Riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 obdržal viaceré pripomienky k predmetnému návrhu. Pripomienky predložené od členov Monitorovacieho výboru boli tiež zohľadnené. Finálne znenie základných parametrov danej výzvy tak zahŕňa zapracované pripomienky jednak z verejnej konzultácie a jednak od členov Monitorovacieho výboru.

Na základe uskutočnených konzultácií bola výzva č. 65/PRV/2022 vyhlásená: https://www.apa.sk/65-prv-2022

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022