Implementácia LEADER/CLLD

Usmernenie pre MAS k odbornému hodnoteniu Žiadostí o príspevok – pridelenie počtu bodov v rámci kritéria „Finančná charakteristika žiadateľa

RO pre IROP upozorňuje Miestne akčné skupiny:

Pri odbornom hodnotení Žiadostí o príspevok usmerní MAS odborných hodnotiteľov tak, aby v rámci vyhodnotenia bodového kritéria „Finančná charakteristika žiadateľa“ pridelili tým žiadateľom, ktorí uviedli v rámci prílohy "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" nulové hodnoty z dôvodu, že sú na trhu menej ako jeden rok a nedisponujú schválenou účtovnou závierkou, 4 body - Subjekt s neurčitou finančnou situáciou. 

Uvedené bude upravené pri najbližšej aktualizácii Implementačného modelu CLLD v IROP, a to v Príručke pre odborných hodnotiteľov.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020