Kalendár akcií - starý

Semináre „Zlepšenie kvality života na vidieku - príklady dobrej praxe“

Termíny a miesto konania:
04. 04. 2013 Prenčov, okres Banská Štiavnica
10. 04. 2013 Tušice, okres Michalovce
17. 04. 2013 Semerovo, okres Nové Zámky
24. 04. 2013 Horný Hričov, okres Žilina

Na Slovensku je množstvo dedín, ktoré intenzívne pracujú na svojej obnove a rozvoji - či už v oblasti budovania infraštruktúry, starostlivosti o prírodné a kultúrne dedičstvo, zlepšovaní kvality životného prostredia, rozvoji služieb a vidieckeho cestovného ruchu, hospodárskej stabilizácii, zabezpečení občianskeho vybavenia, budovaní partnerstiev. Mnohé z nich tvoria vzorku konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti prinášať inovatívne spôsoby riešenia v procese starostlivosti o svoje prostredie a jej obyvateľov. Na zlepšenie kvality života na vidieku a udržanie osídlenia vidieka obce realizujú mnohé opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, doplnené aj z iných zdrojov. Séria seminárov, ktoré organizuje Agentúra pre rozvoj vidieka ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny, je určená pre starostov, členov miestnych akčných skupín a aktivistov obce na inšpiráciu prostredníctvom príkladov dobrej praxe – ako spolupracovať so subjektmi v obci a podporiť vznik nových pracovných príležitostí, ako zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, ako zlepšiť svoje životné prostredie a krajinu, ako povzbudiť svojich obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, ako riešiť obnovu infraštruktúry v obci, ako priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni...
Účasť na seminári je financovaná zo zdrojov Národnej siete rozvoja vidieka SR a pre účastníkov je bezplatná. Cestovné výdavky si každý účastník hradí sám. Kapacita seminárnych priestorov je obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky.

Účasť na seminári je možná len na základe riadne vyplnenej prihlášky účastníka, potvrdenej organizátorom. Prihlášky zasielajte v termíne najneskôr 5 dní pred konaním príslušného semináru elektronicky na adresu: skalicka@arvi.sk
Odborný garant: Ing. arch. Anna Kršáková, Spolok pre obnovu dediny
Organizačný garant: PaedDr. Katarína Skalická, PhD., Národná sieť rozvoja vidieka SR
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020