Pripravujeme

Pripravujeme v mesiaci október 2017

CJ NSRV SR

KONFERENCIA PRE ZÁSTUPCOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

• organizačné zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre cieľovú skupinu

cieľ: poskytnúť aktuálne informácie k implementácii stratégií CLLD vrátane prezentácie príkladov dobrej praxe MAS

plánovaný termín: október 2017

RA NASRV SR pre Žilinský kraj

ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

• realizácia informačnej aktivity pre cieľovú skupinu
cieľ: poskytnutie informácií k problematike podnikania v poľnohospodárstve - výber marketingových nástrojov, agroturistika, predaj z dvora
termín konania: október 2017
očakávaná účasť: poľnohospodári zo Žilinského kraja

Zmena termínov a obsahu plánovaných aktivít vyhradená.

Poznámky: NSRV SR – Národná sieť rozvoja vidieka SR; CJ NSRV SR - Centrálna jednotka NSRV SR; RA NSRV SR - Regionálna anténa NSRV SR; ARVI – Agentúra pre rozvoj vidieka; MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ENRD - Európska sieť pre rozvoj vidieka, MAS – miestna akčná skupina; VSP – verejno-súkromné partnerstvo, EIP - Európske inovačné partnerstvo, CLLD - miestny rozvoj vedený komunitou; EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy; PRV SR 2014 - 2020 - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ITMS - centrálny informačný systém evidencie, spracovávania, exportu a monitoringu dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+)

 










 

 

 


 

 

 


 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020