Aktuálne informácie

PPA ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu Zelená nafta 2020 k 2. výzve

• celkovo bolo v rámci dvoch výziev prijatých 2331 žiadostí s požadovanou sumou takmer 26,38 mil EUR
• zoznam schválených uchádzačov spolu s poskytnutou výškou podpory bude zverejnený po ukončení administrácie žiadostí
• v najbližších dňoch bude PPA komunikovať s uchádzačmi prostredníctvom systému ITMS2014+ zasielaním ďalších informácií a pokynov súvisiacich s administrovaním žiadostí do kontaktných e-mailových schránok

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020