Aktuálne informácie

2. medzinárodná konferencia NSRV SR, Senec

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zrealizovala 2. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja vidieka SR  „Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“.
Konferencia sa uskutočnila v dňoch 1. – 2.decembra 2010 v kongresovej sále „Lagoon“ hotela Senec, Senec.
 
Cieľom konferencie bolo poskytnúť aktuálne informácie k implementácii PRV SR 2007-2013 a zároveň podporiť výmenu skúseností medzi zástupcami Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2007-2013, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a miestnymi akčnými skupinami SR, ako aj umožniť vytvorenie partnerstiev v rámci projektov spolupráce medzi českými a slovenskými MAS. 
Prezentácie jednotlivých prednášajúcich sú uvedené v dokumentoch na stiahnutie
 
Konferencie sa spolu zúčastnilo 155 účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia Národnej siete rozvoja vidieka SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva zemědělství ČR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Platební agentúry ČR, Regionálnych pracovísk NSRV SR, zástupca Národní síte MAS ČR, schválené MAS oboch krajín, jednotlivé VUC SR a iní.
  
Závery
z 2. medzinárodnej konferencie Národnej siete rozvoja vidieka SR
 
Na základe prezentácií, diskusií a rokovaní počas konferencie prijali jej účastníci nasledovné závery:
 
  1. Komunikácia medzi MPaRV SR, PPA a MAS je veľmi potrebná, v nadväznosti na už začatú spoluprácu je potrebné ju udržiavať a rozvíjať.
  2. Spoločné stretávanie sa a riešenie otázok a problémov je užitočné – NSRV SR bude naďalej prostredníkom pri organizácii spoločných stretnutí medzi MPaRV SR, PPA a MAS.
  3. Je potrebné, aby MAS komunikovali a spolupracovali medzi sebou za účelom výmeny skúsenosti, riešenia problémov, predkladania spoločných návrhov a spoločných projektov.
  4. Prvé skúsenosti z implementácie Leadra ukazujú prvé pozitívne výsledky a v budúcom programovacom období by bolo potrebné presadzovať vyčlenenie vyššej sumy finančných prostriedkov na Leader v SR a tým umožniť väčšie pokrytie územia miestnymi akčnými skupinami
  5. Je potrebné snažiť sa o zosúladenie termínov výziev na projekty spolupráce aspoň s ČR, nakoľko sa očakáva najviac spoločných projektov, aby boli realizovateľné. Preto sa zástupcovia českých a slovenských MAS obracajú na svoje národné riadiace orgány s požiadavkou, aby pri spolupracovali pri nastavovaní podmienok a termínov pre projekty nadnárodnej spolupráce s ohľadom na spoluprácu medzi SR a ČR.
  6. Zástupcovia MAS sa obracajú na Riadiaci orgán PRV SR 2007-2013, so žiadosťou, aby pred vydaním aktualizácií a doplnkov Usmernenia pre implementáciu Osi 4 Leader boli návrhy zmien a doplnky rozposlané na pripomienkovanie MAS.
  7. V budúcom programovacom období umožniť prístup k realizácii projektov partnerom v MAS – posilnenie princípov partnerstva.
  8. Zástupcovia MAS sa obracajú na MP a RV SR so žiadosťou, aby boli zástupcovia MAS prizývaní k rokovaniam na prípravu programovacích a plánovacích dokumentov na nové programovacie obdobie 2014-2020.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020