• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

02 Máj 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v spolupráci so Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a s Národným lesníckym centrom Vás pozývajú v termíne 14. - 16. mája 2019 na odbornú študijnú cestu do Českej republiky, zameranú na prezentáciu príkladov dobrej praxe zahraničných lesníckych subjektov, inovácie, výmenu skúseností a prezentáciu dopadov a riešení rozpadu lesných porastov u vlastníkov a správcov lesov na území severnej Moravy. Študijná cesta je určená pre lesníkov a pre potenciálnych beneficientov PRV SR 2014 – 2020.
Čítajte viac...
25 Apr 2019
Žilinský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozývajú na prezentačno-informačné podujatie Rozvoj vidieka a LEADER dnes a zajtra
Čítajte viac...
25 Apr 2019
Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z. v solupráci s RA NSRV SR pre Prešovský kraj pozývame zástupcov MAS pôsobiacich na Slovensku, ako aj subjekty pôsobiace na vidieku k informačnému stretnutiu zástupcov MAS, miestnych aktérov, verejnosti s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD so zámerom na posilnenie partnerstva, aktivizáciu územia, rozvíjania spolupráce medzi MAS
Čítajte viac...
25 Apr 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá zahŕňa návštevu piatich poľnohospodárskych podnikov v Českej Republike. Študijná cesta je zameraná na inovácie v poľnohospodárstve.
Čítajte viac...
25 Apr 2019
Centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka Vás pozýva na farmárske trhy ku dňu Európy
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020