• 1
  • 1

Aktuality

06 Feb 2015
Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len "OP ĽZ") na programové obdobie 2014-2020 rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014. Stratégia...
Čítajte viac...
05 Feb 2015
V decembri získalo Slovensko prvýkrát kofinancovanie konferencie z programu OECD pre agrárny výskum. Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických...
Čítajte viac...
04 Feb 2015
Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) na programové obdobie 2014-2020 rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014....
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020